Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, spotrebičov, elektrického ručného náradia a bleskozvodov sú dôležitou súčasťou nášho života. Prvotnou požiadavkou je zaistiť bezpečnosť ľudí pri každodennom živote a práci. Ďalšou požiadavkou je zabezpečenie majetku pred škodami spôsobenými pôsobením elektrického prúdu pri akejkoľvek činnosti či druhu pôsobenia, v dôsledku ľudskej činnosti alebo z dôvodu pôsobenia prírodných vplyvov. 


Správa o Odbornej prehliadke a odbornej skúške 

 je prvým z požadovaných dokladov, ktorý je vyžadovaný kontrolórmi Inšpekcie práce. Správy o Odbornej prehliadke a odbornej skúške sú však tiež vyžadované pri prenájme bytových i nebytových priestorov.

Povinnosť vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení vyplýva zo Zákonníka práce (zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia) a vzťahuje sa na prevádzkovateľa elektrických spotrebičov, objektov a priestorov.

Hlavné dôvody prečo vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky:

Možné odvrátenie poškodenia zdravia, bohužiaľ často aj s následkom smrti.

Zabránenie poškodeniu, či úplnému zničeniu majetku elektrickým zariadením, alebo statickou elektrinou.

Administratívne dôvody:

V prípade poistnej udalosti poisťovňa požaduje splnenie všetkých zákonných podmienok. Pokiaľ nie je platný doklad o vykonanej odbornej prehliadke a odbornej skúške, môže dôjsť ku kráteniu poistného plnenia. Ak je zistená porucha na strane prevádzkovateľa, dochádza k nepreplatení poistného plnenia a v prípade ďalších škôd i k postihu prevádzkovateľa / majiteľa elektrického zariadenia či objektu.

Termíny odborných prehliadok a odborných skúšok:

Každý materiál starne, každý spotrebič, prístroj, či stavba sa opotrebováva. Odborné prehliadky a odborné skúšky sú vyžadované pravidelne, podľa noriem v individuálnych časových termínoch - lehotách, vždy vzťahujúce sa k danému typu spotrebiča, objektu či stavby pri danom type užívaní (súkromné, pracovné, verejné a podobne).