Blog revízie MIPEL

 

Pohyblivý prívod je sústava ohybného kábla alebo šnúry, ktorá je vybavená vidlicou určenou na pripojenie elektrického zariadenia k elektrickej sieti. Pohyblivé prívody sú k elektrickému zariadeniu pripojené buď priamo alebo cez koncovku, ktorá je súčasťou pohyblivého prívodu .

Prepätie - Pod pojmom prepätie rozumieme akékoľvek zvýšenie úrovne napätia v elektrickom a elektronickom obvode nad najvyššiu dovolenú hodnotu napätia v danom obvode. Obvykle sa pod pojmom prepätie rozumie krátkodobé prepätie, ktorého doba trvania nepresahuje stovky mikrosekúnd. Prepätím často býva mimoriadne vysoké napätie, ktoré okrem možného...