OPRÁVNENIA

  • Slovenská technická univerzita v Bratislave CENTRUM MANAŽÉRSTVA KVALITY V STAVEBNÍCTVE - Kvalifikačné osvedčenie č. 02/2013 o absolvovaní kurzu SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY podľa STN EN ISO 9001:2009
  • Technická inšpekcia, a.s., ev. číslo: 137/1/2011 - EZ -S,O (OU, R, M) -E1-A,B na druh činnosti:
    OPRÁVNENIE na odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu:
  • OU oprava a údržba
  • R rekonštrukcia
  • M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky