Naše služby

OP a OS elektroinštalácií. 

Prečo službu OP a OS elektroinštalácie a spotrebičov využiť? 

Pretože neudržiavané rozvody elektriny v byte, dome alebo priestoroch, ktoré sú využívané menej často, sú tichým nebezpečenstvom a prejavia sa v okamihu, keď to najmenej čakáte. Následkom neudržiavanej elektroinštalácie sú nefunkčné rozvody elektriny, rozbité spotrebiče, požiare aj poškodenia na zdraví. Rovnaké situácie môžu nastať aj u elektrických spotrebičov, ktoré sú pri používaní namáhané a pri zlom technickom stave môžu mať rovnako tragické následky. Riešením, ako zabrániť takýmto situáciám, sú pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky elektroinštalácie a spotrebičov, ktoré sú dané zákonom, sú povinné a musia ich vykonávať vyškolení pracovníci podľa platných predpisov a noriem. Vyškolení a skúsení pracovníci MIPEL, spol. s r.o. vykonávajú túto službu v súlade s najnovšími predpismi a požiadavkami na bezpečnosť. Služba OP a OS elektroinštalácie a spotrebičov Vám umožňuje bezpečne predchádzať nebezpečným situáciám a mať vždy elektroinštaláciu a spotrebiče v poriadku tak, aby nikoho neohrozovali.

Kde sa musia pravidelné OP a OS vykonávať?

 • Školy, materské škôlky, jasle
 • Hotely, penzióny, ubytovne a iné ubytovacie zariadenia
 • Kultúrne domy, športové zariadenia
 • Internetové kaviarne, reštaurácie, kancelárske budovy a ďalšie verejné budovy a priestory

Hlavné prínosy:

 • Predchádzanie nebezpečným situáciám
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických rozvodov (vedenia, zásuviek, vypínačov, osvetlenia)
 • Kontroly elektrických spotrebičov, ručného náradia, pomôcok (predlžovacie šnúry, vŕtačky, domáce spotrebiče, stroje)
 • Kontroly a odborné prehliadky a odborné skúšky podľa aktuálnych predpisov a noriem

OP a OP rozvádzačov. 

Vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky elektrorozvádzačov, rozvodne, rozvodných a ističových skríň. Naši revízni technici elektro majú potrebné osvedčenie pre revíziu elektrických rozvádzačov v normálnom prostredí , vlastníme oprávnenie pre poskytovanie elektrorevízie dodávateľským spôsobom.

 • odborné prehliadky a odborné skúšky hlavných elektrorozvádzačov
 • odborné prehliadky a odborné skúšky podružných elektrorozvádzačov
 • odborné prehliadky a odborné skúšky elektrorozvodne
 • odborné prehliadky a odborné skúšky ističových rozvodných skríň
 • odborné prehliadky a odborné skúšky elektrorozvodov objektov a stavieb

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických rozvádzačov vykonávame vrátane drobných opráv ako je dotiahnutie spojov, vyčistenie rozvádzačov , upevnenie uvoľnených ističov a spínacích relé, a výmena pokazených ističov, doplnenie chýbajúcich dielov v rozvodných skriniach. Po odbornej práci našich revíznych technikov obvykle nie je nutné znovu pozývať inštalačnú firmu k odstráneniu bežných porúch. Náročnejšie opravy zistených porúch sa dá riešiť dohodnutým, prípadne podľa náročnejšej požiadavky môžeme zabezpečiť dlhoročnú spoluprácu odborným zodpovedným elektromontérom spoločnosti MIPEL s.r.o.

Priebeh odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických rozvádzačov prispôsobíme Vašim potrebám

Zaistíme prehliadku objektu určeného pre odborné prehliadky a odborné skúšky elektrorozvádzačov v oblasti mesta Bratislava a okolie v čase dohodnutom so zákazníkom a následné prevedenie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických rozvádzačov práce podľa predloženého a zákazníkom schváleného harmonogramu. Pred zahájením odbornej prehliadky a odbornej skúšky (a keď je to treba, tak i v ich priebehu) s Vami vykonzultujeme postup prác a dohodneme náležitosti prípravy revidovaných elektroinštalácií a elektrických rozvádzačov tak, aby bola minimálne narušená prevádzka Vášho pracoviska, domácnosti alebo objektu a bola zaistená efektivita odbornej prehliadky a odbornej skúšky a bezpečnosť osôb a majetku v priebehu prevádzania elektrorevízií.

OP a OS bleskozvodu.

Platné normy doporučujú prevádzať na bleskozvody pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky. Ich frekvencia vyplýva z nebezpečia, ktoré hrozí v prípade zásahu budovy bleskom. Čím vyššie je nebezpečie, tým častejšie by mali odborné prehliadky a odborné skúšky prebiehať. S požiadavkou na odborné prehliadky a odborné skúšky sa obracajte na našich technikov.

Odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodu prevádzame vrátane drobných oprav ako je dotiahnutie spojov, vyčistenie svoriek, upevnenie uvoľnených konzol a svoriek a ich dotiahnutie, doplnenie chýbajúcich dielov bleskozvodu a tyčových sústav. Po odbornej práce našich revíznych technikov obvykle nie je nutné znovu pozývať inštalačnú firmu k odstráneniu bežných porúch. Náročnejšie opravy zistených porúch sa dá riešiť dohodnutím s našou spoločnosťou , prípadne pre Vás môžeme zaistiť dlhoročnú spoluprácu odbornými zodpovednými elektrikármi, ktorí majú skúsenosti s montážou bleskozvodu.


OP a OS strojov.

Prevádzame vstupné, periodické i mimoriadne odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických strojov, odborné prehliadky a odborné skúšky výrobných liniek, odborné prehliadky a odborné skúšky zváračiek, odborné prehliadky a odborné skúšky záhradnej techniky.

Naše revízni technici elektro majú potrebné osvedčenie pre odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických strojov v normálnom prostredí , (vonkajších vplyvov) vlastníme oprávnenie pre poskytovanie elektrorevízií strojov dodávateľským spôsobom.

 • odborné prehliadky a odborné skúšky strojov
 • odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických strojov pevne ukotvených
 • odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických strojov premiestniteľných
 • odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických strojov mobilných (zváračiek, kompresorov, elektrocentrál ...)
 • odborné prehliadky a odborné skúšky výrobných liniek
 • odborné prehliadky a odborné skúšky záhradnej techniky

Merania pri OPaOS elektrického zariadenia


Prehliadkou skontrolujeme splnenie bezpečnostných požiadaviek a noriem, či sú správne volené typy a prierezy vedení vzhľadom na vonkajšie vplyvy, voľbu a nastavenie ochranných prístrojov k predpokladanému zariadeniu. Skúškou odskúšame funkčnosť daného elektrického zariadenia, jeho bezpečnostné a ochranné funkcie.
A vykonaným meraním si overíme, či dané elektrické zariadenie alebo spotrebič vyhovuje platným predpisom a či sú splnené predpoklady nielen pre bezpečnú prevádzku, ale aj pre ochranu osôb a majetku pri poruche. Rozsah požadovaných meraní, potrebných k preukázaniu bezpečného stavu daného predmetného elektrického zariadenia určujú platné normy pri prvých a pri pravidelných OPaOS:

 • STN EN 61140 33 2010: 8/2004

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia

 • STN 33 2000-4-41: 9/2000

Elektrické inštalácie budov - Zaistenie bezpečnosti: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

 • STN 33 2000-5-54/9-2000

Elektrické inštalácie budov - Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

 • STN 33 2000-6-61/8-2004

Elektrické inštalácie budov. Revízia. Východisková revízia

 • STN ES 59009 33 1620/7-2004

Prehliadky a skúšanie elektrických inštalácii v obytných budovách


Pri OPaOS sa vykonávajú (ak sú potrebné) merania:
1. meranie spojitosti ochranných vodičov a hlavného a doplnkového pospájania
2. meranie izolačného odporu
3. meranie ochrany malým napätím SEL V a PEL V alebo ochrana elektrickým oddelením
4. meranie izolačného odporu podláh a stien
5. overenie podmienok na ochranu samočinným odpojením napájania
6. meranie odporu uzemňovača
7. merania rezistivity ( merného odporu) pôdy
8. skúška polarity
9. merania na prúdovom chrániči (RCD)
10. merania na napäťovom chrániči
11. skúška elektrickej pevnosti -napätím
12. merania na elektrických rozvodoch a zariadeniach v zdravotníctve
13. špeciálne skúšky a merania na elektrickom zariadení (pracovných) strojov
14. merania a výpočty pre posúdenie výkonu na statických kondenzátoroch
15. Meranie rovnomernosti zaťaženia
16. Merania na elektrických spotrebičoch a náradí
17. Meranie oteplenia
18. Meranie na frekvenčných meničoch
19. Meranie osvetlenia

Článok z nášho blogu mipelmp.blogspot.sk

Objednajte si naše služby

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.